Reviewer

 1. Prof. Rishi Kumar Saxena
 2. Prof. Shobha Lal
 3. Prof. Mamdouh Mohamed Abou-Mesalam
 4. Prof. K.C. Arora
 5. Prof. J. N. Shrivastava
 6. Prof. Naveen Kumar Arora
 7. Dr. A.C. Pandey
 8. Dr. R.S. Bhadhoria
 9. Dr. Harendra Kumar Sharma
 10. Dr. Anjani Kumar Shrivastava
 11. Mr. Uta Gross
 12. Dr. Hitender Kumar
 13. Dr. Prashant Shrivastava
 14. Prof. M. K. Singh
 15. Dr. Kishan Sharma
 16. Dr. Rashmi Shah
 17. Dr. Javad Khamisabadi
 18. Dr. D. K. Gangwar
 19. Prof. Angad Singh Ojha
 20. Dr. Hemant Pathak
 21. Dr. Mukesh Tomar
 22. Dr. Jyoti Gangrade
 23. Mr. V. R. S. Gurjar
 24. Dr. K. K. Upadhyay
 25. Dr. Vatsala Pawar
 26. Dr. Radhika Sharma